Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez Witmalu Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Definicje

1. Administrator – oznacza Witmalu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (01-793), ul. Rydygiera 8 bud.10, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII wydział gospodarczy KRS 0000496040, NIP: 1132873665, Regon: 147114073, który świadczony usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
2. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności małe pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron serwisu internetowego.
3. Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem serwisu internetowego.
4. Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
5. Serwis – oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi sklep internetowy, działający w domenie: https://naluli.pl/.
6. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie dzięki któremu Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu internetowego.
7. Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Ogólne zasady dotyczące postępowania przez Administratora z danymi osobowymi Użytkowników

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I rady (UE) 2016/679
z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, prowadzona jest poniższa polityka ochrony danych osobowych.

1. Dane osobowe pozostawione przez Użytkownika w Serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim.

2. Dane są zbierane wyłącznie do umożliwienia Użytkownikowi pełnego korzystania
z funkcjonalności Serwisu.

3. Dane zbierane automatycznie podczas wizyt na stronach Serwisu mogą być użyte w celach statystycznych oraz optymalizacyjnych.

4. Użytkownik pozostaje anonimowy do momentu dokonania pierwszego zakupu w Serwisie, subskrypcji elektronicznego biuletynu (newslettera) lub wypełnienia formularza kontaktowego na stronie Serwisu. W tych przypadkach wymagane jest podanie (elektronicznie lub w każdy inny sposób) określonych danych teleadresowych, które następnie przesyłane są do systemu.

5. Dokonanie przez Użytkownika zakupu w sklepie naluli.pl i jednoczesna rejestracja w sklepie wiążą się z wyrażeniem zgodny na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych. Informacje te służą tylko i jedynie do celów realizacji zamówienia, w tym wystawienia dowodu sprzedaży (paragon lub faktura VAT) oraz wysyłki towarów. W związku z tym sklep naluli.pl ma prawo udostępniać zebrane dane swoim partnerom handlowym, jedynie mając na celu sprawną realizacje zamówienia.

6. Serwis będzie się kontaktował z Użytkownikiem wyłącznie za pośrednictwem podanego przez niego adresu e-mail. W ważnych sprawach dotyczących obsługi sprzedaży, dopuszczalny jest kontakt za pośrednictwem podanego numeru telefonu lub innych danych adresowych.

7. Składając zamówienie w E-Sklepie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie i ich przetwarzanie przez E-Sklep. Powierzone dane osobowe będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do wykonania umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zamówienia przez E-Sklep.

8.Klient może otrzymywać wiadomości e-mail z prośbą o wystawienie opinii na temat transakcji w serwisach gromadzących opinie klientów sklepów internetowych.

9. WITMALU Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Rydygiera 8, nr NIP 113-28-73-665, REGON 147114037 jest Administratorem danych osobowych zbioru danych osobowych o nazwie „WITMALU”.

10. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych poprzez e-mail: sklep@naluli.pl lub pisemnie na adres: ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa.

11. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych:
1) W celu realizacji umowy która została zawarta w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (podstawa z art.6 ust.1 lit. b RODO), w każdej chwili osobom których dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
2) Marketing bezpośredni naszych usług.
3) Badanie satysfakcji ze współpracy z nami lub naszymi partnerami oraz satysfakcji z usług.
4) Wykonywanie prawa, w tym rozpoznawania ewentualnych reklamacji, dochodzenia roszczeń związanymi z zawartymi umowami. Co oznacza, iż przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu.
5) Nie dokonujemy profilowania danych osobowych.

6) Do celów podatkowych.
Dane osobowe przetwarzane przez naszą firmę nie są przekazywane innym osobom trzecim, poza podmiotami wskazanymi poniżej w pkt 12.3. Poza powyższymi podmiotami Państwa dane osobowe mogą zostać również ujawnione na wniosek i żądanie uprawnionych organów, np. policji, prokuratury, sądu.

12. Przysługujące prawa osobom których dane osobowe są przetwarzane:
1) Wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.
2) Dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia ich przetwarzania, a także od dnia 25 maja 2018 roku – prawo do przenoszenia danych do innego administratora;
3) Wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Osobom, których dane osobowe są przetwarzane, przysługuje również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (gdy przetwarzanie oparte jest na art. 6 ust. 1 lit.f) ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych lub gdy dotyczy marketingu bezpośredniego. 

Możemy ujawniać oraz powierzyć dane osobowe lub powierzyć przetwarzanie danych osobowych, podmiotom współpracującym z WITMALU Sp. z o.o., a w szczególności: podmiotom świadczącym usługi IT, podmiotom świadczącym usługi księgowe, podmiotom świadczącym usługi prawne, operatorom płatności w tym PayPo. WITMALU wymaga od tych podmiotów, zgodnego z przepisami prawa, ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przez te podmioty.

13. Prawo do sprzeciwu
1) W każdej chwili przysługuje osobom których dane osobowe są przetwarzane, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Zaprzestaniemy wówczas niezwłocznie przetwarzania danych osobowych, która swój sprzeciw wniosła.

14. Okres przechowywania danych
1) Dane osobowe wynikające z zawarcia umowy w ramach prowadzonej przez WITMALU Sp. z o.o. działalności gospodarczej, będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli nie dłużej niż przez 5 lat, od dnia w którym umowa została wykonana.
2) Jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy, przekazane nam dane osobowe związane z ustaleniami dotyczącymi umowy zostaną niezwłocznie usunięte z wyjątkiem danych potrzebnych do marketingu bezpośredniego.
3) Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług możemy przetwarzać do czasu, aż zgłoszony zostanie sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

15. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy.

Biurem właściwym do składania skarg w zakresie przetwarzania danych osobowych jest:
Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2 , 00-193 Warszawa
tel. 22 531 03 00 fax. 22 531 03 01
kancelaria@uodo.gov.pl

Infolinia Konsumencka:
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa
uokik@uokik.gov.pl
801 440 220 oraz 22 290 89 16 czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 18:00

W przypadku jakichkolwiek pytań i wątpliwości odnośnie ochrony danych osobowych prosimy o kontakt z biurem Administratora pod adresem e-mail: sklep@naluli.pl    

 

Rodzaje wykorzystywanych Cookies

1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu.
2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
a. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
b. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

 

Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

1. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:
a. Konfiguracji serwisu
i) optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu oraz dostosowywania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika
ii) rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu jak również jego lokalizacji i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb.
b. Uwierzytelniania użytkownika w serwisie internetowym
i) utrzymywanie po zalogowaniu sesji Użytkownika Serwisu, dzięki czemu Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
ii) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki.
iii) poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.
iiii) umożliwienie korzystania w Serwisie z funkcji „Koszyk”.
c. Analiz i badań oraz audytu oglądalności
i) tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu
2. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:
a. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych, np. Google Analytics.
b. prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy, np. Google AdSense.
c. zalogowania do serwisu za pomocą serwisu społecznościowego, np. Facebook.com.
d. wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji Serwisu za pomocą serwisów społecznościowych, m.in. takich jak Facebook.com, Pinterest.com.
e. prezentowania opinii na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego, Ceneo.pl i Opineo.pl.

Państwa dane osobowe udostępniamy zewnętrznym usługodawcom, którzy wspierają nas w dostosowywaniu prezentowanych na stronie treści do Państwa potrzeb, w tym w doborze prezentowanych Państwu produktów, promocji oraz ofert. Jednym z takich usługodawców jest spółka Ve Global UK Limited. Polityka prywatności spółki Ve wraz z informacją na temat sposobu wykorzystywania Państwa danych znajduje się tutaj.

Newslettery

1. Zgoda udzielona przez Użytkownika podczas rejestracji konta w Serwisie lub w późniejszym czasie na otrzymywanie drogą mailową bezpłatnych newsletterów daje prawo Administratorowi do okresowego wysyłania użytkownikom Serwisu informacji o nowościach, promocjach, konkursach wyprzedażach, kolekcjach, wydarzeniach lub innych informacji związanych z działalnością Serwisu.
2. Otrzymywanie newsletterów można w dowolnym czasie anulować, wyłączając tą funkcję poprzez kliknięcie na linku „wypisz się”, znajdującym się w każdej przesłanej wiadomości elektronicznej. Rezygnacja z subskrypcji newslettera nie jest jednoznaczna z usunięciem konta w Serwisie.
3. Administrator zastrzega sobie prawo do: – przesyłania za pośrednictwem newslettera reklam oraz informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, Poz. 1204 z 2002 r.); – nieuargumentowanego zaprzestania świadczenia usługi newslettera po uprzednim powiadomieniu jego użytkowników; – usunięcia konta, którego użytkownik naruszył Regulamin Serwisu.

Państwa dane osobowe udostępniamy zewnętrznym dostawcom usług marketingowych, którzy wspierają nas w dostarczaniu wiadomości marketingowych oraz realizacji kampanii promocyjnych, w tym w wysyłaniu wiadomości z przypomnieniem o produktach znajdujących się w koszyku. Jednym z takich dostawców jest spółka Ve Global UK Limited. Polityka prywatności spółki Ve wraz z informacją na temat sposobu wykorzystywania Państwa danych znajduje się tutaj.